Protokoll fra årsmøte Vesterålen Sykkelklubb.

Dato: 28.02.19
Sted: Biltrend Sortland
Tid: Kl. 18.00
Tilstede: 18 stk.

 

Sak 1: Godkjenning av de stemmeberettigede

17 stk er stemmeberettigede.

 

Sak 2: Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden.

Innkalling og saksliste godkjennes.

 

Sak 3: Velge dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen.

Dirigent: Torben Jensen Referent: Freddy Gjertsen

Underskrive protokollen: Claus Nilsen og Stig Harald Andreassen

 

Sak 4: Behandle idrettslagets årsberetning herunder eventuell gruppeårsmeldinger.

Torben informerer om styrets arbeid og generelt om klubbens deltakelse. Årsberetningen ligger på hjemmesiden www.vesk.no

I årsberetningen er det tatt med et klubbmesterskap for mye, her må vi være våkne. Vi deler ut gavekort på 500kr til klubbmestere og juniorer som var med på samlinger i 2018.

 

Sak 5: Behandle regnskap i revidert stand

Terje Toften informerer om klubbens økonomi. Arvid Nyborg informerer om revisjon. Noen få bemerkninger, men godkjennes.

 

Sak6: Behandle forslag og saker.

a)       Støtte rekrutter 2019

Nytt styre får i oppgave å lage et oppsett/fastsette støtte. Vedtatt av årsmøtet.

b)      Artic Challenge i forbindelse med Artic Race i Vesterålen

Oppmøtet mener vi skal gå for å arrangere Artic Challenge. Torben Jensen og styret setter sammen en arbeidsgruppe for dette.

c)       Støtte ved deltakelse i regionale og nasjonale ritt.

Søke i god tid og dokumentasjon gjelder fortsatt.

d)      Løypevaktkurs

VESK trenger løypevakter til Artic Challenge/klubbritt. Finn Sture informerer om løypevaktkurs. Han er villig til å være behjelpelig med    dette. Løypevaktkurs vedtas på årsmøtet.

 

Sak 7: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift.

Årsmøtet fjerner klubbsamlingsavgift a 100 kroner. Årskontingent blir som før.

 

Sak 8: Vedta idrettslagets budsjett.

Vedtatt.

 

Sak 9: Engasjere statsautorisert revisor.

Årsmøtet finner det ikke nødvendig.

 

Sak 10: Foreta valg

Valgkomiteen har ikke fått noen kandidater til styret.

Leder: Torben Jensen

Kasserer: ingen valgt

Sekretær: ingen valgt

Styremedlem: Ann Katrin Pedersen

Styremedlem: Ken Lind

Terje Toften og Arvid Nyborg blir revisorer.  

Nytt styre konstituerer seg på første styremøte.