klubbe.jpg

  • Dato:     16. juni 2020
    • Tid:        Kl 20.00
      • Sted:     Bowling 1, Sortland

 

 

 

 

Vanlige årsmøtesaker iht klubbens vedtekter

Følgende saker behandles på Årsmøtet:

Under følger saklisten for årsmøtet.

1. Godkjenne de stemmeberettigete.
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
a) Støtte Rekrutter 2020
b) Regionsmesterskap Landevei Vesterålen
c) Støtte ved deltakelse ved regionale‐ og nasjonale ritt. Søke i god tid, dokumentasjon
d) Stasjonervaktkurs
7. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift.
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap.
10. Foreta følgende valg:
    a) Leder
    b) Øvrige styremedlemmer: sekretær , styremedlem
    c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett
    eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
    d) Valgkomité med leder og to medlemmer
    Vedlagt følger følgende dokumenter:
    - Regnskap med revisors beretning
    - Årsberetning

Med vennlig hilsen styret i VSK

Saksliste

Årsberetning

Regnskap