klubbe.jpg

  • Dato:     20. oktober
    • Tid:        Kl 19.30
      • Sted:     Bowling 1, Sortland

 

 

 

 

Kl 18.00 onsdag 20. oktober vil ZU4R gi alle medlemmer en presentasjon av deres produkter/klær med det for øye at de kan bli vår nye leverandør av klubbtøy. Det vil da også være mulig å prøve tøy, samt bestille klær til rabattert pris. Dette møtet kjøres da rett i forkant av årsmøtet.

Vanlige årsmøtesaker iht klubbens vedtekter

Følgende saker behandles på Årsmøtet:

1. Godkjenne de stemmeberettigete.
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift.
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap.
10. Foreta følgende valg:

    Vedlagt følger følgende dokumenter:
    - Regnskap med revisors beretning
    - Årsberetning

Med vennlig hilsen styret i VSK

Årsberetning

Regnskap