Vedtekter for Vesterålen Sykkelklubb etablert 11. mars 2003.
Vedtektene er utarbeidet av styret i VSK

§ 1 Formål
Vesterålen Sykkelklubb har som hovedmål å styrke gleden og bredden ved sykkelidretten i Vesterålen både for aktive rittentusiaster og for de som sykler for mosjonen sin del. VSK sine medlemmer skal gå foran som gode eksempler når det gjelder sikkerhet og ellers følge lover og retningslinjer fastsatt av myndighetene.

§ 2 Organisatorisk tilknytning
Vesterålen Sykkelklubb er medlem i Norges Cykleforbund.

§ 3 Medlemmer
Alle som overholder klubbens vedtekter og overordnete idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem. Medlemskap er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

§ 4 Kontingent
Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

§ 5 Årsmøtet
Klubbens øverste myndighet er årsmøtet som avholdes hvert år innen utgangen av januar måned det påfølgende år. Årsmøtet innkalles av styret med minst 14 dagers varsel direkte til medlemmene og ved kunngjøring på VSK sin nettside. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 10 dager før årsmøtet. Innkomne saker distribueres til medlemmene innen 1 ukes frist.

Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som minst tilsvarer antall styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til nytt årsmøte uten krav om minimumsdeltakelse. Ingen har mer enn 1 stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslista seinest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når minst 2/3 av de frammøtte krever det. Slik beslutning kan tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste.

Årsmøtet ledes av valgt dirigent.

Vedtak er gyldig når forslaget har fått alminnelig flertall. Skriftlig avstemming benyttes når det fremmes krav om det. Bare betalende medlemmer har stemmerett.

Årsmøtet skal:

  1. Behandle klubbens årsmelding
  2. Behandle klubbens regnskap i revidert stand
  3. Behandle innkomne forslag
  4. Fastsette medlemskontingent
  5. Vedta klubbens budsjett
  6. Behandle årsplan
  7. Foreta valg

 
Styret bør minimum bestå av leder og 5 styremedlemmer. Medlemmene i styret velges for 2 år. Det bør velges 2 varamedlemmer og 1 revisor.

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst 1/3 av stemmeberettigede medlemmer krever det. Bare saker som er kunngjort i innkallinga kan behandles i ekstraordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte innkalles på samme måte som ordinære årsmøter med minst 14 dagers varsel.

§ 6 Særvalg
Styret kan velge eller utpeke medlemmer til spesielle oppdrag når det er behov for det.

§ 7 Oppløsning
Oppløsning av klubben kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder seinere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Sammenslutning med andre klubber anses ikke som oppløsning av klubben. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelse om vedtektsendinger i § 5.

I tilfelle oppløsning eller annet opphør av klubben, tilfaller klubbens eiendeler et veldedig formål som årsmøtet vedtar. Ved oppløsning sendes klubbens arkiv til idrettskretsen.